Wedstrijdreglement

 

1. Inleiding

 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die de ACASA organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals Facebook, Instagram,…) of op een andere wijze, die betrekking heeft tot de nieuwe naam van het park te Lievegem.

De wedstrijd vangt aan op 12/11/2019 en loopt af op 31/01/2020. Ongeacht de einddatum, kan de wedstrijd worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Acasa.

ACASA Group bvba; Kortrijksesteenweg 62 9830 Sint-Martens-Latem
BEe0886.199.918

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

 

2.1. Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan een wedstrijd van Acasa , met uitzondering van medewerkers van ACASA en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat ACASA ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2.De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina van de site www.geefhetparkeennaam.be. Indien deze gegevens niet correct of volledig worden opgegeven zal de deelname ongeldig zijn.

2.3 Wie als winnaar wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden komt niet langer in aanmerking voor de prijs en zal dus overgaan naar de volgende persoon toegewezen door de wedstrijdjury van Acasa, zonder recht op schadevergoeding.

 

3. Wedstrijdverloop

 

Omdat de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door  ACASA in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer ACASA de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

  • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) websites van ACASA en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
  • te gebruiken in geschreven publiciteit via meerdere kanalen;
  • te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart ACASA tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng.

Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is.

ACASA is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

 

4. Prijzen

 

4.1. ACASA kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.2. De prijs is beperkt tot de prijs zoals die nader is omschreven op de wedstrijdpagina. Geenszins kan worden verondersteld dat ACASA bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.3. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van ACASA en/of de organisator.

4.4. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

 

5. Aansprakelijkheid van ACASA

 

5.1. ACASA is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. ACASA is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 ACASA is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan ACASA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan ACASA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege of ten laste van ACASA.

5.5. Indien ACASA genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ACASA hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal ACASA alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. ACASA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van ACASA en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. ACASA is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. ACASA kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van ACASA in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat  ACASA in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

 

6. Persoonsgegevens

 

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door ACASA verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.  Het beleid van de ACASA met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van ACASA.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals Instagram, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

 

7.1. ACASA houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt  ACASA zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van  ACASA uit te sluiten. ACASA behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door ACASA geleden schade (inclusief imagoschade).

7.2. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door de wedstrijdjury van Acasa, naar de vooropgestelde criteria die zij bepalen. De uitslag is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met ACASA of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van ACASA aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die ACASA in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2. ACASA kan dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van ACASA en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

 

Heb je nog vragen of wens je ons te contacteren?

info@geefhetparkeennaam.be